Korporativna svrha – mit ili stvarnost?

Korporativna svrha –  mit ili stvarnost?

Burson-Marsteller, jedan od svetskih lidera u oblasti PR-a i komunikacija u saradnji sa vodećom evropskom poslovnom školom IMD, sproveo je istraživanje pod nazivom „Keeping it real – How authentic is your corporate purpose“. Sprovedena studija identifikuje ključne parametre autentične korporativne svrhe, a pokazuje kako kompanije mogu oceniti i proceniti sebe u cilju otkrivanja, definisanja i ispunjenja svoje korporativne svrhe.

Rezultati studije pokazuju da kompanije sa izraženom i trajnom „korporativnom svrhom“, koja je osnova njihove poslovne strategije i koja se jasno komunicira ka internim i eksternim javnostima, imaju značajnu komparativnu prednost. U prilog ovim rezultatima govore i rezultati prošlogodišnjeg istraživanja koje je sproveo Burson-Marsteller na temu indikatora korporativne percepcije, a koji pokazuju da u opštoj javnosti postoji stanje skepticizma prema ponašanju kompanija i njihovih lidera. Studija pokazuje i da postoji želja i potreba da se čuje više o široj društvenoj ulozi biznisa, uključujući i njihovu svrhu.

Istraživanje “Keeping it real” identifikuje 12 ključnih parametara korporativne autentičnosti i svrhe. Oni su podeljeni na parametre identiteta – odnosno kako kompanije vide svoju svrhu i parametre imidža – odnosno kako eksterne interesne javnosti vide svrhu kompanije. Ovi parametri se kreću u rasponu od transparentnosti i otvorenosti do samo-regulacije i dugoročne orijentacije i konzistentnosti. U razmatranje se uzimaju i parametri poput pasioniranosti i originalnosti. Uvid u rezultate istraživanja pokazuje i da postoji snažna potreba da korporativna svrha bude u bliskoj korelaciji sa biznis strategijom kompanije, kao i da poseduje autentičnost koju interesne javnosti kompanije zahtevaju.

Keeping-it-Real_infographic_lighter.jpg

Prilikom predstavljanja rezultata istraživanja Mike Barry, direktor odgovornog poslovanja u kompaniji Marks & Spencer istakao je da „ne možete imati svrhu, ukoliko ona nije integrisana u startegiju vašeg biznisa“ kao i da CSR strategije treba da se transformišu u odgovorne poslovne strategije koje će biti u prvom planu svega što kompanije rade.
Iz ugla poslovanja na prostorima Balkana, ostaje da razmislimo da li je korporativnu svrhu moguće implementirati u poslovnom okruženju ispunjenom izazovima na svakodnevnom nivou. Nadajmo se da jeste, a ukoliko nije, na nama je da takvo, podsticajno okruženje za poslovanje sa širom društvenom svrhom stvorimo.

Napomena: Tekst je originalno napisan za potrebe lista PRO PR